Kursplan för Socialpedagogprogrammet - fyra terminer, 80p

Introduktion/skolsamhället 2 p                                   
Syfte

 • att ge den studerande en övergripande och grundläggande orientering om socialpedagogprogrammets termin 4, mål och innehåll
 • att förstå folkhögskolans och folkbildningens värderingar som grund för innehåll och pedagogik i utbildningen
 • att de studerande inbördes skall lära känna varandra
 • att etablera ett förtroendefullt klimat med övriga studerande och lärare, så att kommunikation och samarbete underlättas
 • att som studerande integreras i skolsamhället
 • att bidra till ett levande skolsamhälle
 • att ta ett ledaransvar för delar utav de gemensamma aktiviteterna
 • att utifrån eget intresse delvis kunna välja innehåll i de gemensamma aktiviteterna 
 • Studiesätt:
 • gemensam internatförläggning
 • gruppdynamiska övningar
 • gemensamma genomgångar
 • temadagar/arbetsdagar
 • forum - ett stormöte för hela skolan 
 • gemensamt program

Beteendevetenskapligt teoriblock 16 p
 • Psykologi, psykiatri, socialpedagogik, kriminologi, beroendeproblematik


Syfte

 • att erhålla fördjupade kunskaper om människans utveckling ur ett psykologiskt, socialt och kulturellt perspektiv.
 • att få kunskap om olika psykologiska teorier
 • att förstå missbruksproblematik utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv,
 • att få kunskaper om krishantering
 • att få kännedom om gruppsykologiska processer
 • att erhålla fördjupad förståelse för människors förutsättningar ur ett psykologiskt, socialt och kulturellt perspektiv.
 • att få kunskaper om personlighetsstörningar
 • att få kännedom om psykiatri och olika sätt att diagnostisera
 • att fördjupa förståelsen om olika grupprocesser
 • att erhålla kunskaper om kriminell livsstil samt elementär kriminalvård
 • att fördjupa förståelsen om det sociala arbetets pedagogik
 • att fördjupa förståelsen om människans förutsättningar och utveckling
 • att fördjupa förståelsen hur livet i sin helhet formar människan
 • att få fördjupade kunskaper om olika typer av beroenden
 • Studiesätt:
 • Litteraturseminarier, Föreläsningar, Studiebesök     

Samtalsgrupp 3 p

Syfte
 • att leda en samtalsgrupp
 • att få ökad självkännedom i termer av känslor, styrkor, svagheter, roller
 • att utveckla förmågan att kommunicera
 • att öka förmågan att tala om sig själv på ett djupt personligt plan
 • att öka förmågan till lyssnande och respekt för övriga gruppmedlemmars personliga delgivningar
 • att fördjupa förståelsen för behandlarens betydelse för klientarbetet.


Studiesätt

 • De studerande ingår i en samtalsgrupp med möte varje vecka

Etik 1 p


Syfte

 • att få insikt i etisk teori och grundläggande existentiella frågor.
 • att få insikt om sin egen värdegrund och människosyn
 • att kunna se socialt arbete ur ett etiskt perspektiv
 • att få ökad förståelse för människors olika syn på mänskliga värden

Missbruk/Behandling/Metodik  12 p


Syfte

 • att efter genomförd kurs ha tillägnat sig grundläggande kunskaper kring de vanligaste förekommande behandlingsinriktningarna gällande missbruksproblematik och arbete med grupper .
 • att förankra olika behandlingsmetoder till de olika grundläggande psykologiska teoribildningarna
 • att kunna förhålla sig kritisk till olika behandlingsmetoder gällande etik
 • att bredda kunskapen om behandlingsinriktningar för matchning av olika klientkategorier
 • att kunna leda det professionella samtalet
 • att kunna bedriva motivationsarbete
 • att lära sig dokumentation
 • att få kunskap gällande återfallsprevention
 • att upptäcka och diagnostisera missbruk/beroende
 • att matcha klienten till lämpliga behandlings insatser
 • att få kunskap gällande effekter, synliga tecken samt skadeverkningar
 • att förstå behandlarrollens betydelse och innehåll
 • Studiesätt:
 • Litteraturgenomgångar
 • Föreläsningar
 • Gruppdiskussioner
 • Praktikredovisningar
 
Fördjupningsblock - Olika metoder i behandlingsarbete 10 p 


Syfte

 • Den studerande får fördjupning i nedanstående behandlingsmetoder. Efter avslutad metodfördjupning får den studerande ett kursbevis.
 • MI (Motiverande Samtal, grundkurs)
 • ART ( ilskekontroll, självförtroende, social färdighet)
 • KBT ( Kognitiv beteendeterapi)
 • Nätverksarbete
 • Studiesätt:
 • Litteraturseminarier, handledning, videoinspelning, övningar
 • Samhällsvetenskap/socialrätt  6 p
 • Syfte:
 • att få kunskap om hur samhället är organiserat med tyngdpunkt på de delar som berör behandlingsarbete.
 • att få kunskap om den parlamentariska demokratin
 • att få kunskap om tillsyn och tillståndsansvar gällande vård och behandling
 • att få kunskap om sociallagstiftningen
 • att få kunskap om kriminalvårdslagen och kriminalvårdens organisation
 • att känna till landets socialpolitiska historia samt socialtjänstens mål och intentioner
 • att kunna göra kopplingar mellan samhällspolitiska målsättningar och tillämpningen av lagstiftningen, med betoning på LVM och LVU
 • att öka förmågan till dokumentation och förståelsen av betydelsen av det
 • att få kunskap om gällande familjerätt
 • att få insikt i och förståelse för hur sociala processer och mänskliga relationer skapar grogrund för olika former av missbruk
 • att få kunskap om olika teoribildningar vilka är grunden för vår narkotikapolitik
 • Studiesätt:
 • Litteraturseminarier, föreläsningar och debatt. Exempel från arbetsfältet,

Praktikintroduktion/Fältstudier 3 p


Syfte

 • att erhålla grundläggande kunskaper om det sociala yrkesfältet
 • att få en introduktion i det praktiska behandlingsarbetet
 • att klargöra rollerna klient, personal och praktikant
 • Studiesätt:
 • Gruppvisa studiebesök på fältet samt redovisningar av dessa.
 • Specialarbete 3 p


Syfte

 • att kunna granska en vetenskaplig rapport, samt själv kunna skriva  ett godkänt arbete med ett vetenskapligt anslag
 • att få grundläggande kunskaper om vetenskapliga metoder
 • att få träna muntlig och skriftlig framställning


Studieresa 1 p


Syfte

 • att efter genomförd studieresa ha tillgodogjort sig kunskaper om någon/några behandlingsformer utanför Sverige
 • att se behandling i ett större socialt och samhälleligt perspektiv
 • att kunna se möjligheter att praktisera/yrkesarbeta utanför Sverige
 • att kunna tillföra Sverige influenser ifrån andra länder gällande behandling
 • att vara delaktig i den grupprocess som studieresan är en del utav

Idrott och friluftsliv- ett pedagogiskt verktyg i behandlingsarbete 4 p


Syfte

 • att öka förmågan att leda grupper
 • att hitta verktyg/metoder för att arbeta med grupper i idrott/friluftsliv
 • att finna inspiration att arbeta med idrott och friluftsliv
 • att få ökad kunskap om motion/hälsa och dess betydelse för vårt välbefinnande
 • Studiesätt:
 • Diskussioner, övningar, problembaserat lärande

Yrkespraktik 20 p


Syfte
Den studerande skall efter genomförd kurs ha tillgodogjort sig fördjupade kunskaper om en eller flera utvalda behandlingsmetoder

Delmål: Förberedelse inför den kommande yrkesrollen.
Under handledning ges möjlighet att växa in i yrkesrollen.
 Få spegla sina personliga resurser samt svårigheter i den kommande yrkesrollen
 
Studiesätt

Den studerande skall under praktiktiden ta del av litteratur som ger en teoretisk förankring i den gällande behandlingsideologin.
Den studerande skall under handledning deltaga i och ta ansvar för valda delar i förekommandebehandlingsarbete. 

Praktikseminarier under en vecka.