Stensunds alkohol- och drogpolicy

Stensund har en lång och framgångsrik historia som drogfri folkhögskola. Genom att vi lever efter vår drogpolicy kan vi bjuda våra elever på en drogfri miljö där alla kan få de bästa förutsättningarna för en god trivsel och för att växa som människa.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en trivsam skolmiljö och goda studieresultat där alla deltagare oavsett bakgrund och erfarenheter ska känna sig välkomna och trygga vill Stensund vara en plats fri från alkohol och andra droger. Att värna den drogfria miljön på Stensund är ett uttryck för solidaritet och hänsyn till studiekamrater och personal.

Vi har nolltolerans mot alkohol, droger och andra gifter med berusande effekt.

Därför gäller följande policy:

 • Det är förbjudet att använda, vara påverkad av eller hantera/förvara alkohol eller narkotika på Stensunds folkhögskolas område.
 • Förbudet avser alla drycker som innehåller alkohol, exempelvis även lättöl och cider som innehåller alkohol.
 • Detsamma gäller alla typer av gifter med berusande effekt.
 • Det är heller inte tillåtet att befinna sig på Stensunds område med halter av THC (tetra hydro cannabiniol) i kroppen oavsett om drogen intogs utanför Stensunds område.
 • Policyn gäller i alla Stensundssammanhang. Med Stensundssammanhang menar vi alla evenemang och arrangemang (tex. resor, studiebesök, teater mm.) som organiseras av skolan även när dessa sker utanför skolans område.
 • Receptbelagda läkemedel skall tas enligt den ordination som receptet anger. Överdosering av receptbelagda läkemedel eller icke receptbelagda läkemedel räknas som drogmissbruk och är förbjuden.
Åtgärder och disciplinära påföljder vid överträdelse av skolans drogpolicy

 • Alla deltagare ska före skolstarten skriva under ett kontrakt där de förbinder sig att följa skolans drogpolicy.
 • Vid överträdelse av skolans drogpolicy tilldelas deltagaren en varning. Varningen ska föregås av en grundlig utredning om av vad som har hänt. Ett skriftligt protokoll ska upprättas över vad som har framkommit på möten med inblandade elever och i övrigt under utredningen.
 • Är överträdelsen att anse som grov ska deltagaren i stället för att tilldelas en varning omedelbart avskiljas från skolan. En överträdelse kan anses grov på grund av flera orsaker. Exempel på en grov överträdelse är att den aktuella deltagaren har sålt droger på skolans område eller på annat sätt utsatt andra människor för fara eller att deltagaren inte har visat prov på någon vilja till förståelse för drogpolicyn.
 • Efter att en deltagare enligt p 2 har tilldelats en varning ska klassföreståndare i samråd med rektor och elevhälsogrupp ta fram en åtgärdsplan. Deltagaren ska sedan i ett skriftligt kontrakt åta sig att följa den uppgjorda åtgärdsplanen. De föreslagna åtgärderna och övriga överenskommelser i dokumenten ska löpande följas upp av klassföreståndare, rektor och elevhälsogrupp.
 • Om en deltagare bryter mot innehållet i sitt kontrakt, eller inte uppfyller de villkor och krav som har ställts upp i åtgärdsplanen enligt p 4, leder det till att deltagarens studieplats sägs upp. Om deltagaren bor på skolans internat leder det till att hyreskontraktet sägs upp och att hen måste flytta omedelbart.Rutiner:
Personal som misstänker eller får kännedom om brott mot reglerna om skolans drog- och alkoholpolicy kontaktar rektor.
Rektor inhämtar information från berörd personal.
Deltagaren kallas till samtal med rektor, elevhälsogruppen och klassföreståndare.
En deltagare som misstänks använda alkohol eller narkotika, men som nekar till detta, erbjuds genomföra ett drogtest för att befria sig från misstanken. Att genomföra ett drogtest är frivilligt.
Vid tillämpningen av regler kan särskild hänsyn tas till elever som är under 20 år.