kursplan

Diet for a Green Planet

En kurs vid Stensunds folkhögskola i samarbete med stiftelsen BERAS International.

Kursplan

Studieort: Webbaserad distanskurs, med fyra kursträffar vid Stensunds Folkhögskola
Studietakt: 50 %
Studietid: 15 augusti 2018 – 15 april 2019
Nivå: Vidareutbildning på folkhögskola
Huvudområde: Mat och miljö - Förändringsledning i storkök
Bedömningsgrader: För varje moment ges skriftlig bedömning. Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd efter avslutad utbildning.
Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat genom kursen.
Kurskoordinator: Hanna Nathaniel, hanna@berasinternational.se, 070 757 90 87

Bakgrund
Stensunds Folkhögskola har beslutat att starta en 9 månaders kurs på deltid för yrkesverksamma inom mat och miljö, för att få fram förändringsledare för
hållbar mat i storkök. I kursen ingår moment om matens miljökonsekvenser, jordbrukets miljöpåverkan, förändrings- och organisationsledning, offentlig
upphandling, certifieringar för hållbar mat, kommunikation, administration (samtliga ämnen på folkhögskolenivå).

Kursens syfte
Att skapa förutsättningar för yrkesverksamma inom mat- och miljöområdet att genomföra  förändringsarbete i sina respektive verksamheter som gynnar ett gemensamt hållbart matsystem.
Många yrkesverksamma inom mat- och miljöområdet efterfrågar kunskap och erfarenhet att genomföra insatser som främjar ett framtida hållbart
livsmedelssystem. Kursen innefattar teoretiska och praktiska moment som utbildar och skapar förutsättningar för kursdeltagarna att överföra kunskaperna i sina egna verksamheter och åstadkomma förändring.
Efter avslutad utbildning kan de examinerade kursdeltagarna för egen kraft bedriva förändringsarbete i sina respektive verksamheter inom mat- och miljöområdet - förändringar som bidrar till ett gemensamt hållbart matsystem från bord till jord.

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Överblick av miljökonsekvenser kopplade till mat och måltider
Kriterierna för Diet for a Green Planet och hur de hänger ihop med målsättningar som är
viktiga i den egna verksamheten
Förståelse för råvaran och hur den produceras
Överblick över praktiskt förändringsarbete i storkök

Färdighet och förmåga

 • Att utvärdera och välja råvaror på ett sätt som ger mervärden till hela verksamheten 
 • Att möta medarbetare och matkonsumenter med kunskap om hållbara mat-/och
 • livsmedelsval
 • Att inspirera medarbetare och matkonsumenter att göra aktiva val för att främja ett hållbart
 • mat-/livsmedelssystem
 • Att översätta konceptet ”Diet for a Green Planet” till praktik under olika förhållanden
 • Ett övergripande mål är att kursdeltagarna har fortsatt kontakt med varandra efter kursens slut och finner ett stöd genom de förändringsprocesser som varje
 • kursdeltagare fortsätter att driva i sina respektive yrkesroller.


Kursens struktur
Kursen är en 9 månader lång utbildning, fördelat på 3 perioder, på distans med 50 % studietakt.

Period 1, Sommar: augusti 2018 - september 2018 (2 kursträffar)

Period 2, Höst: oktober 2018 – november 2018 (1 kursträff)

Period 3, Vinter: december 2018 - mars 2019

Period 4, Vår: april 2019 (1 kursträff)


Studieplan

SOMMAR: Introduktionsdagar (Träff 1) 16-17 augusti
Träff 1:

 • Introduktion
 • Miljökonsekvenser: Maten - nyckeln för miljön
 • Närande och tärande jordbruk
 • Spårning, varifrån kommer råvarorna?
 • Diet for a Green Planet – de fem kriterierna


HÖST: Studier & Uppgifter

Studier:
En serie kortare läs- och reflektionsuppgifter som återkopplas till i grupp via Google Classroom.
Tema: Diet for a Green Planet, DGP - kriterierna (5 st.)

Uppgift 1: Ekologiskt odlat/kretsloppsjordbruk
Var kommer maten ifrån? Exempel på odlingar/
produktionsenheter i Sverige och världen.

Studiematerial:

 • Vi delar ett hav (delas ut)
 • Östersjövänlig mat i praktiken (gratis nedladdning:
 • http://beras.eu/publications/food/)
 • Morgondagens Jordbruk, kap. Odlandets historia s35-52 (gratis nedladdning via http://beras.eu/publications/books/)
 • Det Vita Guldet (film, SVT Play)
 • Utgå från en råvara som används mycket i dinverksamhet, försök förstå hur den producerats och vilka olika konservenser den har för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och gör efter att ha använt studiematerialet en kort skriftlig reflektion.


Läs igenom varandras reflektioner och lämna minst en
kommentar (1-2 rader) till en annan deltagares 
reflektion.

Uppgift 2: Lokalt odlat i säsong

”Videoföreläsning med Hans von Essen, agronom”,
”Äkta vara”, ”Matpyramiderna”.
Välj en årstid och en geografisk plats och skapa en
säsongsanpassad lokal måltid och motivera valen.
Läs igenom alla deltagares måltider, välj ut en måltid
och lämna en kort skriftlig reflektion.

Uppgift 3: Näringsrikt & smakrikt

”Videoföresläsning om FQH (Food Quality and Health)”,
”Läkepedagogik, Matens betydelse för hälsan”,
”Jamie Oliver’s skolköksförändring”, ”Smakutveckling”

Tänk på en målgrupp vars smak, preferenser och vanor
är problematisk för hälsan eller miljön och föreslå ett
sätt att stimulera en positiv föränding i den gruppen,
gärna från den egna verksamheten.

Uppgift 4: Minskat svinn.

En bild som ger en översikt över svinnets utbreddhet i livsmedelskedjan, videoföreläsning av Hans von Essen.
Hitta ett spill i kejdan som har koppling till den egna
verksamheten och föreslå hur man minskar eller
eliminerar det. Motivera varför man tror på den metod
man föreslår.

Läs igenom alla deltagares förslag, välj ut en ett förslag
och lämna en kort skriftlig en reflektion.

Uppgift 5: Minkad mängd kött.

Henrik Schyfferts, ”Köttet lustar” (SVT Play) https://www.svtplay.se/kottets-lustar

Föreslå ett sätt att minska eller eliminera
köttkonsumtionen i en måltid i den egna
verksamheten. Tänk brett, exempelvis att blanda i linser i köttfärssås, ersätta biffar med bönor eller servera grönsaker innan kött för att fylla tallriken i en
lämpligare ordning.

Läs igenom alla deltagares förslag, välj ut ett förslag
och lämna en kort skriftlig en reflektion.

Våruppgift: ”Råvarukollen”

Spåra en för er verksamhet viktig råvara (i volym och/
eller pris) så ångt det går till gård, med påföljande
redovisning och reflektion i grupp.
Besvara vilken råvara ni vill försöka spåra och varför
Ta fram artikelnummer eller annan info som möjliggör
spårning
Försök ta reda på hur den gård råvaran odlats på
konkret ser ut och vilka vägar den tagit innan den når
ditt kök genom att använda producentens webbsida
och vid behov kontakta grossist, mellanhänder och
lantbruk.
Stöter ni på ett hinder är det också ett resultat
Dela din berättelse av sökprocessen och resultatet
Läs varandras berättelser och lämna kommentarer
Gemensam slutsats och sammanfattning

Studiebesök (Träff 2) 20-21 september

Träff 2: Studiebesök hos råvaruproducenter, förädlare och restaurang, bl.a. eko- och konventionell gård,
förädlare och storkök. Reflektion över de fem DGP-
kriterierna.

Uppgift Gårdsbeskrivning : Beskriv en gård i din närhet eller som du besök under sommaren, och gör efter bästa förmåga en gårdsbeskrivning utifrån mallen
”Gårdsbeskrivning i ett nötskal” med kretslopps-
perspektivet, med påföljande redovisning och
reflektion i i grupp under höstträffen.

HÖST: Presentation av Uppgift - Gårdsbeskrivning (Träff 3) 1-2 nov & Introduktion till Examensuppgift

Träff 3: Presentation och reflektion av Sommaruppgiften, summering av vårens och sommarens arbete samt introduktion till och start av praktiskt förändringsarbete.

Stegen i en förändringsprocess, förankring, arbete med
målsättningar, att övervinna hinder. Start för arbetet
med en plan för den egna verksamheten.
Examensuppgift: Skapa en förändringsplan för din verksamhet. 

Under hösten: Studieuppgifterna anpassas till deltagarnas arbetsuppgifter. Certifiering - olika nivåer. Svenskt Sigill, ISO, EU ekologiskt, KRAV, DEMETER, Upphandling enligt LOU, att lösa problem i kedjan från bonde till bord är ämnen som tas upp.

Examen (Träff 4) 17-18 april
Träff 4: Avslutning på kursen med gemensamma
presentationer av examensuppgifterna!

Övrigt

Sekretessavtal
För tillåta transparens ombeds deltagarna att underteckna ett enkelt sekretessavtal.

Egen studietid
Diet for a Green Planet är en deltidsutbildning. Det innebär att deltagarna arbetar totalt 8 h/vecka. Studenterna disponerar således ca 8 h/vecka för egna studier. Med egna studier menas tid för att läsa kurslitteraturen, arbete med inlämningsuppgifter,
grupparbeten samt förberedelser inför redovisningar.

Studiebesök
Timplan: Motsvarande 2 h/v under hela studietiden. Kunskap och kännedom om jordbruk och tillämpade metoder av Diet for a Green Planet är en förutsättning för att varje kursdeltagare ska kunna leda en förändring i en verksamhet. Varje studiebesök planeras och genomförs i samråd med kursdeltagarna för att därmed säkerställa både nyttan och kvalitén med avseende på kursens form och funktion.

Kontakt med lärare och kursdeltagare
Lärarna finns anträffbara via email, telefon och meddelande via det digitala klassrummet Google Classroom och kommer alltid att försöka svara snarast möjligt, men senast inom 24 timmar efter sökt kontakt.

Kursplanens innehåll med gemensamma uppgifter och reflektioner kräver en regelbunden och gemensam kurstid och kontakt.

Kursdeltagare kommuncierar med varandra enligt kursplan via Google Classroom. Det går också att kontakta kurskamrater via email. Det är frivilligt att lämna ut telefonnummer.

Lärare
Hans von Essen, hans@berasinternational.se,
073 562 77 38
Hanna Nathaniel, hanna@berasinternational.se,
070 757 90 87

Kurskoordinator
Hanna Nathaniel, hanna@berasinternational.se,
070 757 90 87