Innehåll i de
olika del-
kurserna

Delkursernas innehåll och tider

Delkurs 1:


“Walk the talk”, från inre till yttre omställning - att hitta vägen och börja vandringen
10-13 oktober 2019

 • Orientering om samtidens stora ödesfrågor, hur vi hamnade där vi är och hur allt hänger samman. Om miljö/klimat, vårt ekonomiska system, globala konflikter och folk på flykt, psykisk ohälsa, system i upplösning. Historisk tillbakablick och vårt samhälles grundantaganden.
 • Omställningsrörelsens respons på läget! Think global – act local!
 • Det stora skiftet: från “En berättelse om separation” till “En berättelse om samhörighet”.
 • Din biografi: Vem är du? Vad förde dig hit? Vart vill du gå? Sätta intention.
 • Inre omställning och naturnärvaro - hur psykologiska och andliga aspekter relaterar till handling och riktning i det yttre. Vi provar metoden Aktivt hopp.
 • Hur vill vi vara med varandra? Om gruppdynamik och att stödja varandra i våra processer över tid.


Studiematerial, referenslitteratur:

Johan Rockström: Big world, small planet, Rob Hopkins: The Transition handbook, The Transition Coompanion, Joanna Macy: Aktivt hopp, Charles Eisenstein: The more beautiful world our hearts know is possible. TED-talks, filmer.
 

Delkurs 2:

Gemenskaper som engagerar, metoder som transformerar
5-8 december 2019

 • Varför tillsammans? Vad gör gemenskaper hållbara? Ensam är inte längre stark. Om värdet av att organisera sig i gemenskaper, deras roll och unika möjligheter i förändringsarbetet.  
 • Social permakultur - Designverktyg och principer som tydliggör hur individ, grupp, samhälle och planet har nytta av att samverka och se sig som delar av en helhet.
 • Kartläggning av olika former av gemenskaper: communities, kooperativ, nätverk, föreningar och de fält dessa är verksamma inom: boende, arbete, ekonomi, kultur, odling m.m.
 • Vi rör vid metoder för autentisk kommunikation och samskapande: Non-Violent communication, World café.

Studiematerial, referenslitteratur:
Looby Macnamara: People and Permaculture, Marshall D. Rosenberg: Non Violent Communication
 

Delkurs 3:

Vi är dem vi väntat på! Ekobyar, projekt och verksamheter som är del av lösningen
13-16 februari 2020

 • Studiebesök hos välfungerande gemenskaper, inspirerande initiativ och verksamheter som sysslar med förändringsarbete. Ekobyar, sam-odlingar m.m. Bestäms i samråd med kursdeltagarna.
 • Uppföljning och coachning av deltagarnas projekt med metoderna Pro Action café och Design for Wiser Action
 • Ekobyn som modell för att skapa sitt liv, värdet av att ha en tydlig vision - och att skriva ner den
 • Beslutsfattande med sociokrati/sociocracy 3.0
 

Studiematerial, referenslitteratur: Diana Leaf Christian: Creating a life together, Monica Havström m.fl.: Ekobyboken, Grip, Kärnekull, Sillén: Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap


Delkurs 4:

Studieresa - Att leva det nya paradigmet
22-26 april 2020

 • Vi besöker flera “hotspots” i Sverige där omställningstanken varit bärande för förändring: ekobyar, permakultur-projekt, kursgårdar och bygder där samverkande initiativ skapat en kultur av transformation för ett helt samhälle. Resans destination och innehåll planeras i samråd med kursdeltagarna.
   
Studiematerial, referenslitteratur:

David Jonstad: Jordad, Kollaps
 

Delkurs 5:

Festival, projektredovisning och nästa steg!
4-7 juni 2020

 • TILLSAMMANS - endagsfestival med inbjudna gäster
 • Öppen redovisning av projekt, med fokus på process istället för resultat. 
 • Firande och fest!
 

Studiematerial, referenslitteratur:

Margaret J. Wheatley: Walk Out Walk On samt Who do we choose to be?

Genom ett brett fält av lärande bestående av gruppsamtal, studiebesök och resor, praktiska moment,
litteratur och film, tid för egen reflektion och naturnärvaro, träder vi in i ett gemensamt utforskande.
Mellan träffarna har vi onlinemöten, bokcirklar och projekthandledning.

Kursens mål och syfte

 • Att i tider av utmaningar kunna bära sig själv och andra - och tillsammans agera med tillit och kraft i världen.
 • Att få erfarenhet av olika gemenskaper och hur de kan spela en roll i samhällsutvecklingen.
 • Att prova på att driva och samskapa projekt som involverar grupper och förändringsarbete.
 • Att lära sig designa, samskapa och facilitera kommunikation, processer och projekt.


Övrigt
Innehåll i delkurserna kan ändras eller byta plats. Därutöver uppmuntrar vi deltagarna att vara
med och påverka innehållet. Ett övergripande mål för kursen är att kursdeltagarna har fortsatt kontakt med varandra efter kursens slut och finner ett stöd genom de förändringsprocesser som varje kursdeltagare
fortsätter att driva i sina respektive liv, gemenskaper och roller i samhället.