UTBILDNINGSPLAN – SOCIALPEDAGOGIK
Stensundsfolkhögskola,
4 terminer 2018 - 2020


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i…

 • om socialpedagogik
 • om människan
 • om etik och värdegrund
 • om beteendevetenskapliga teorier
 • om olika former av riskbruk – missbruk - beroende
 • om psykosociala problem
 • om utvecklingsrelaterade funktionsvariationer
 • om kris/chock/trauma
 • om kommunikation och det mellanmänskliga mötet
 • om social dokumentation
 • om utrednings- och behandlingsmetoder inom socialt arbete
 • om inom området aktuell lagstiftning, författningar och riktlinjer
 • i uppföljning och verksamhetsutveckling inom yrkesområdet
 • om ledarskap och organisation inom socialt arbete
 • i hälsa och friskvård
 • hur man formar ett välmående arbetsliv


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att…

 • tillämpa för yrket relevanta teorier och kompetenser inom beteendevetenskap och etik
 • använda förhållningssätt, strategier, utrednings- och behandlingsmetoder
 • värdera, välja och använda aktuella och relevanta förhållningssätt och strategier
 • liksom utrednings- och behandlingsmetoder inom socialt arbete
 • använda förhållningssätt för att hantera stress och konflikter på ett konstruktivt sätt
 • dokumentera enligt riktlinjer för social dokumentation
 • tillämpa adekvat lagstiftning
 • kunna ge ett kulturkompetent bemötande, dvs ha självinsikt och öppenhet inför
 • kulturella  och personella skillnader
 • reflektera kring individ och grupprocesser och sin egen roll i ett sammanhang
 • granska källor kritiskt
 • skilja på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet
 • stödja människor i deras strävan mot fysisk och psykisk hälsa
 • skapa och bibehålla goda relationer till sin omvärld
 • stödja människor i att arbeta med att utveckla en välmående och hållbar livshållning
 • egenvård som yrkesmänniska inom ett psykosocialt arbetsfält


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att…

 • utifrån ett professionellt, förankrat och medvetet förhållningssätt arbeta med människor med olika förutsättningar och behov
 • kombinera komplicerade orsakssamband
 • ta ansvar för att agera utifrån yrkesområdets lagstiftning
 • skapa tillitsfulla relationer
 • göra riskbedömningar och arbeta brett förebyggande i säkerhetsfrågor, agera
 • professionellt både preventivt, vid akuta händelser och vid efterarbete
 • använda sitt eget ledarskap och ta ansvar för de delar som åligger i uppdraget
 • samverka med andra yrkeskategorier och veta den egna kompetensens gränser
 • utifrån yrkesrollen tillsammans med andra bidra till metodutveckling
 • självständigt formulera ett vetenskapligt arbete
 • ha ett kritiskt och öppet förhållningssätt


Syfte och mål:
Syftet med kursen är att den studerande både teoretiskt och genom upplevelse samt erfarenhet ska erövra en bred kunskap om ett socialpedagogiskt arbete, för att kunna verka inom ett flertal yrkesfält inom området socialpedagogik. Få kunskaper om teorier som beskriver hur människor skapas och omskapas och som ligger till grund för förhållningssätt och behandlingsmetoder i socialt och psykosocialt arbete.
Målet med kursen är att den studerande ska få kunskaper i psykologi, socialpsykologi och sociologi, beroendetillstånd, kommunikation samt om subkultur, ungdomskultur och det mångkulturella samhället.
Målet är att få en bred kunskap om människan och dennes livsväg
Målet är även att den studerande ska utveckla färdigheter att tillämpa dessa teorier i ett Socialpedagogiskt arbete liksom kompetens att värdera, välja och använda olika behandlingsmetoder.
Målet är även att utveckla en modell för en god egen omvårdnad för ett hållbart arbete inom det socialpedagogiska fältet


Kursens namn: Socialpedagogutbildning
Längd: 4 terminer (timmar:    )
Kursens:

 • Undervisningen genomförs i klassrummet
 • Undervisning sker inomhus och utomhus
 • Undervisning sker ute på arbetsfältet
 • Undervisningen i kursen genomförs i större och mindre grupper, samt självstudier